Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 Obsah 

 1. informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

 • Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

 

 • V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti ČAPPS s.r.o., IČO 01643568, se sídlem Lucemburská 1856/40 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 209626 (dále jako „Společnost“ nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

 

 1. jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 

 • Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 

 • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
  • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

 

 • Osobní údaje získáváme především přímo od Vás na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

 

 1. jak vaše osobní údaje využíváme

 

 • Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 

 • Optimalizaci, provozu a funkčnosti našich stránek.

 

 • Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a maximálně po dobu 13 měsíců a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 1. právní základ zpracování vašich osobních údajů

 

 • Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 

 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

 

 1. komu poskytujeme vaše osobní údaje

 

 • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména společnostem, které nám pomáhají udržovat náš web dosažitelný, funkční a moderní.
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

 • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP„), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

 

 1. CO JSOU TO COOKIES a jak je využíváme 
 • Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

 • Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. odkliknutí oznámení o jejich používání. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

 

 • Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme.

 

 • V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
  • zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (otevřením anonymního okna prohlížeče); nebo
  • můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@capps.cz nebo dopisem na adresu společnosti Lucemburská 1856/40 130 00 Praha 3 – Žižkov.

 

 1. jaká jsou vaše práva

 

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz

 

 • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

 1. jak chráníme vaše osobní údaje

 

 • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

 1. potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

 

 • Kromě webové adresy capps.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná na sídle Společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

 

 • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420739 406 149, elektronicky na e-mail adrese info@capps.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.